Bảo dưỡng toàn bộ

Thực hiện kiểm tra xe trước sử dụng ở mỗi thời hạn bảo dưỡng theo lịch

1 2 3 4 5

Ghi chú: Vui lòng tham khảo trong sổ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng của từng loại xe để biết thêm chi tiết về các hạng mục kiểm tra